Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
Kurucunun Mesajı
ErsinİŞCİOĞLU
Genel Müdür
Ersin bey imza
Kurucunun Mesajı
Bilgi, birikim ve tecrübe ile zaman içerisinde olgunlaşıp, dilden topluma kendi sınırlarını aşarak, farklı milletlere ulaştığında insanlığın ortak düşünce havuzundaki yerini alır. Bilginin bu devinimi bir taraftan onun ne kadar güçlü olduğunu gösterirken diğer taraftan da ne denli insan merkezli olduğunu ortaya koyar.

Gayeler ile birlikte sebepleri de incelediğinde “ne, neden ve nasıl” sorularına toplu cevaplar üretebilen bilgi, her asırda insanlığa ışık olmuş ve süregelen bunca savaş ve ölümlere rağmen insanoğlunun umudunun yegâne temsilciliğini yapmıştır.

BİLİM ve BİLGELİK, nasıllığı ve nedenselliği birlikte sorguladığında ortaya çıkan göz kamaştırıcı fizik ve fizikötesi arasındaki uyum, insanı kendinden ve hemcinsinden koruyarak mükemmelliğe taşır. Birbirleri ile çatıştırıldığında ise önce bilgi cinayetleri, sonra kitlesel fikir ölümleri ve nihayetinde kaos ve kan, toplumların geleceğini karartarak tarihte kara delikler oluşturur. Pozitif ve sosyal bilimler şeklindeki ayrım disiplinel açıdan tutarlılık arz etse de varlık bilimi açısından bu ayrıştırma insana parçalanma ve daralmalar yaşatmaktadır. Bir bütünlük bilinci ile uzlaşı ve paylaşım odaklı ilerlemesi gereken bilgi, insanlığın nitelikli geleceğinin tek yoludur.

Biz, öncelikle bu nesnel ayrımın kaldırılarak beşerî sermayenin özgürleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha sonra üzerindeki etnik kimliklerden soyutlanarak insanlık tarihinin zaman ve mekân boyutlarını aşan BİLGİ’nin evrenselliğine vurgu yaparak milli değil evrensel, ırki değil insani boyutuna dikkat çekmek istiyoruz.

Her medeniyetin bir önceki medeniyetten veya çağdaşı medeniyetlerin birikimlerinden beslenerek bilim, sanat, felsefe, siyaset, kültür ve yaşam modelleri ortaya koyduğu bilinen bir gerçektir. Hatta bu bilgi devinimi ve paylaşımı medeniyetlerin sadece hayatını kolaylaştıran refah ve konfor alanlarında değil, aynı zamanda her toplumun özünü tanımladığı dil, gelenek ve din alanında dahi gerçekleştiği tarihi bir gerçektir. İnsan varlığı itibarı ile yüce yaratılsa da bu yücelik ve erdemliliğinin sürdürülebilirliği insanın BİLGİ ile iletişim ve etkileşimine bağlıdır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak temel hedefimiz bilgi ve üretim merkezli evrensel bir kalkınma için bireysel ve toplumsal sürdürülebilir bir gelişimi gerçekleştirecek alanında uzman erdemli öğrenciler yetiştirmektir. Bu nesillerin bilginin bütünlüğü, evrenselliği ve özgürlüğünün bilincinde kendi mukaddesatından aldığı ülkü ve misyon ile sevgi, ciddiyet, üretim ve toplumsal refahın elçileri olmalarını arzuluyoruz.
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak ham halde bulunan Bilgiyi; işleyerek, farklı disiplinleri ilişkilendirerek ve fayda merkezli bir üretime uygun hale getirerek öğrencilerimize sunmaktayız. İlimleri kendi hedefleri ve türleri içerisinde kurgulayıp sınıflandırdığımız JLP Eğitim Modeli ile öğrencilerimizi bilişsel, duygusal ve fiziksel yönden dengeli bir şekilde yetiştirdiğimiz bütünsel bir eğitim programı uygulamaktayız. Okul iklimi içerisinde öğrencilerimize yeni şeyler öğretmekten ziyade öğrenciye hayat boyu öğrenebilme becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz. Amacımız öğrencilerimize salt bilgi kazandırmaktan ziyade bilgi edinebilme ve bilgiyi işleme yöntemlerini öğretmektir. Bu bağlamda kültürel entegrasyonu sağlayan ve yeni bir düşünce sistemi oluşturan dil edinimi, insanın ruhsal boyutuna hitap ederek zihinsel ve duygusal anlamda olgun bir seviyeye getiren sanat etkinlikleri, beden sağlığının zihin ve karakter üzerindeki etkisinin bilincinde olarak en az bir spor dalında gelişim, hayatın uygulama sahasında tecrübelere yer vererek yenilik ve gelişmenin ürünü olan bilgi edinimi eğitim felsefemizin temel ayaklarını oluşturmaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarımız her bir bireyin kendi içerisindeki potansiyelini ortaya çıkaracak bir iklime ihtiyaç duyduğunun bilincindedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi kapsamında öğrencilerin bütün boyutları ile tanım ve tanıtımının yapıldığı PDP ile öğrencilerin kendilerini bireysel ve toplumsal olarak konumlandırılması sağlanmaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak öğrencilerimizi; tutarlı, dengeli, akademik ve sosyal yönleri ile birbirlerini tamamlayan müfredatıyla farklılıkların birlikteliği anlayışı çerçevesinde geleceği fayda ve üretim merkezli kurgulayan erdemli ve mutlu nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
ErsinİŞCİOĞLU
Genel Müdür
Ersin bey imza
DAHA FAZLA
Felsefe ve Gayemiz
Felsefe ve Gayemiz
Misyon
Yaşanabilir bir dünya için bilim ve bilgeliği ahlak ve erdemle anlamlandıran nesiller yetiştirmek.
Vizyon
Geliştirmiş olduğumuz Cezeri Eğitim Programı (JLP) ile yetiştireceğimiz bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından olmak.
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, kendi alanının lideri olan çok yönlü nesiller yetiştirmek üzere Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarının eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, bilim ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, doğa ve canlı sevgisi oluşturmaktadır. Okulumuz kadrosu, eğitim programı ve fiziksel imkanları ile bu ilkeleri kurumun her detayına dahil etmeyi hedeflemektedir. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, geri dönüşüm sisteminin uygulanmasında uzmanlaşarak atıkların çevresel zararlarını ortadan kaldırmaktadır.
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, öğrencilerinin çok kültürlülüğünden ve dilsel çeşitliliğinden doğan entelektüel ve bilişsel servetinin farkındadır. Dünya’da iz bırakmış isimler ırk ve kimliklerini aşarak hayatı yorumlayabilenlerdir. Cezeri Okulları, bilgi ve birikimi insani değerler ile işleyerek öğrencilerine sunmaktadır.

Cezeri Okulları, teknik ve bilimsel gelişmeleri izlemeye olanak tanıyan İngilizce, kurumumuzun kucakladığı çeşitli ulusların birleştirici unsuru olan Türkçe, bilişsel ve duygusal anlamda bir zenginlik olan seçmeli yabancı dilleri ile çok dilli bir eğitim anlayışına sahiptir.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim vermektedir. Bu çerçevede Cezeri Okullarının temel amacı, öncü, sosyal ve erdemli nesiller yetiştirerek geleceğe yön vermektir.

Yaşam, evren ve en büyük bilgelik ve erdem ilkelerine sahip olmaktan gurur duymayı amaçlıyoruz.
DAHA FAZLA
Paradigmamız
Paradigmamız
İnsanın kendi doğasında ve yaşadığı evrende erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’nın eğitim felsefesi iki temel alandan oluşmaktadır.
1
Birinci alan bilgi ve teknoloji merkezli insanın doğa ile uyumunu kapsarken
2
ikinci alan öğrencilerimizin birlikte yaşam kültürüne sahip özgün, etkin, üretken olmalarını kapsamaktadır.
Bu çerçevede eğitim felsefemiz birbirini tamamlayan beş paradigmadan yola çıkarak kurgulanmıştır:
 • İç dünyasında mutlu, sosyal ilişkilerinde dengeli ve erdemli nesil,
 • Geleceğin mesleklerine yönelik disiplinlerarası bir metodoloji ile bilgi ve teknolojiyi fayda merkezli kullanan üretken nesil,
 • Yaşam döngüsündeki yerini bilerek hayatını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kurgulayan doğaya saygılı nesil,
 • Varlığın özünü oluşturan duygusal değerleri sanat ve sporla aksiyona dönüştüren sosyal nesil,
 • Dil ve kültür birikimiyle medeniyetler arası etkileşim ve dünya kardeşliğini sağlayabilen özgün nesil.
Okul Profili
Okul Profili
Her türlü eğitim programı, insanı merkeze alan temel bir eğitim felsefesine sahiptir. Eğitim kurumlarının, kendi felsefelerini gerçekleştirmeleri ise ancak bütüncül bir eğitim sistemi kurmaları ile mümkündür. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak eğitim anlayışımızın gerektirdiği; akreditasyon ve programlarımız, kulüp ve faaliyetlerimiz, fiziksel imkanlarmız, eğitim kadromuz ve idari yapımız ile tüm yönleriyle eğitimde dönüşümün öncüsü olmaktayız.
Cezeri Eğitim Kurumları, Atakent Aljazari Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları ve Fatih Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olmak üzere iki kampüsten oluşmaktadır. Her iki kampüs akademik kadrosu, eğitim programları ve işleyiş sistemi ile birbirine uyumludur. Tüm kademelerde Cezeri eğitim programı JLP uygulanmaktadır. Esnek eğitim ortamları JazariLab’lar ve atölyeler uygulamalı eğitim anlayışımıza uygun olarak oluşturulmuştur. Sınıf mevcutlarımız 20 – 24 kişi arasında olup her kademede psikolojik danışmanlarımız bulunmaktadır.

Fatih Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulu; anaokulu, ilkokul, ortaokul kademelerinde eğitim vermektedir. Fatih kampüsünden mezun olan ortaokul öğrencileri lisede Atakent kampüsüne devam edebilmektedir. Kampüsümüzün eğitim dili Türkçe ve İngilizce olup seçmeli yabancı diller bulunmaktadır.

Aljazari Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulu; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden oluşmaktadır. Kampüsümüzün eğitim dili İngilizce olup sosyal entegrasyon kapsamında Türkçe programlar uygulanmaktadır.
Atakent Kampüsü Okul Kartını İndirin
DOWNLOAD
Fatih Kampüsü Okul Kartını İndirin
DOWNLOAD
Yönetim
Yönetim
Danışma Heyetlerimiz
Bilgi birikiminin tecrübe ile birleşmesinden doğan fikirlerle yol haritamızı çizmekte böylece geleceğe sağlam adımlar atmaktayız. Değerlerin ve bilginin düşüncede işlenmesi sonucu ortaya çıkan hakikat ile genç nesiller bireysel ve toplumsal dönüşümü sağlayarak geleceği kurgulamaktadır. Farklı sahalarda derin kökler ve güçlü ellerle, gençler ideallerini kalıplaşmış çerçevelerin sınırlarından kurtararak sağlam ve olgun bir şekilde hayatı anlamlandırmaktadır. Bu bağlamda birikim ve tecrübeyi etkin bir biçimde aktaran Akademik Danışma Heyetimiz, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygulama deneyimleri sağlayan Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Heyetimiz okullarımızın fikri altyapısını oluşturmaktadır.
A
Akademik Danışma Heyetimiz
B
Mesleki Rehberlik ve Kariyer
Danışmanlığı Heyeti
In addition to the Professional Consulting Service centered on the business arena and various competencies.
İdari Birimlerimiz
İdari Birimlerimiz
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarının tüm birimleri hedef, kazanım ve işlevsellik merkezli bir anlayışla kendi aralarında tam senkronize bir şekilde çalışmaktadır.
Bilgi İşlem (I.T.)

Okulumuzun bilişim teknolojileri ve yazılım konusundaki ihtiyaçları bilgi işlem birimi tarafından karşılanır. Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu tüm network, internet erişimi ve işletim sistemlerinin sağlıklı olarak işlemesini sağlar. Okulumuzun tüm alanları yüksek hızlı kablosuz network ile güçlendirilmiş, tüm sınıflarımız akıllı tahtalar ve projektör cihazlarıyla donatılmıştır. Eğitimde dinamik ve güçlü yapı için akademik faaliyetler Microsoft Office 365, Adobe grafik ve video yazılımları, Windows ve Chrome OS üzerinden cloud tabanlı olarak gerçekleştirilir. Kurum otomasyon programı ve veli bilgilendirme sistemi ile öğrencilerimizin ödev, devamsızlık, sınav, davranış vb. bilgileri kaydedilir ve gerekli durumlarda veli bilgilendirmeleri sistem üzerinden anlık yapılır. Okulumuzdaki tüm servis, güvenlik ve yemek vb. birimler sisteme entegre edilmiştir. Bilgi işlem okul veri güvenliğinden sorumludur.
Finans ve Muhasebe

Kurumumuzdaki tüm muhasebe, finansman işlemleri bu birim tarafından yürütülür. Öğrenci kayıt işlemlerinden başlayarak eğitim-öğretim süreci boyunca mali konularda öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir. Tüm işlemler mevzuata uygun gerçekleştirilir. Kurumun finansal gücünün sürekli ve sürdürülebilir olması sağlanır. Kurum politikalarına uygun olmak üzere bütçe, muhasebe, satın alma ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
Kurumsal İlişkiler

Kurumsal ilişkiler; kurumun paydaşlarını oluşturan öğrenciler, akademik ve idari personel, veliler, mezunlar, denk okullar, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumları ile ilişki geliştirir. Kurumumuzun kurumsal kimlik ve markalaşma alanlarındaki çalışmalarını yürütür.
Medya ve Tanıtım

Medya ve Tanıtım birimi, kurumumuzun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi etkinliklerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetleri gerçekleştirir. Konferans, seminer ve sergi gibi organizasyonları koordine eder. Okul tanıtımlarını ve sosyal medya çalışmalarını yapar.
İdari İşler

Okullarımızda yürütülen yemek, temizlik, güvenlik hizmetleri, ulaşım, bina ve tesis bakımları, sosyal hizmetler ve kargo hizmetlerinin satın alma, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, bu doğrultuda koordinasyonu sağlayarak ilgili üst birimler ile iletişime geçmek idari işlerin görevidir. İdari birimlerin işleyişi ve takibi idari işlerin sorumluluğundadır.
Öğrenci İşleri

Öğrenci kayıt işlemleri, evrakların takip edilmesi, dosyalanıp arşivlenmesi, kurum personellerinin atamalarının yapılması öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilir. Öğrencilerle ilgili tüm belgelerin hazırlanması ve yazışmaların yapılması öğrenci işlerinin sorumluluğundadır.
İnsan Kaynakları

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları öğretmen ve personeli ile eğitiminde kaliteyi korumaktadır. İnsani değerlere sahip, kendini geliştirmeye ve yeni fikirlere açık dinamik eğitim kadrosu ile çalışmaktadır. Personelin çalışma şartlarına ve performanslarına değer verilir. İş başvuru formu ve mülakat raporları kurulumuz tarafından değerlendirilerek görevlendirme gerçekleştirilir.
Denetim ve Kalite
Denetim ve Kalite
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarımızda Denetim ve Kalite problem çözücü, iyileştirici ve geliştirici olmak üzere üç temel başlıkta çalışmalarını yürütmektedir. Kalite Denetim ve Yönetim Kurulumuzun hazırladığı kalite çemberi ile vizyon ve misyonumuzun temsil edildiği paradigmamızı hayata geçirmekteyiz. Bu bağlamda beklenti, ihtiyaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarını yürüten Cezeri Denetim ve Kalite Kurulumuz, Okul Aile Birliği ve Öğrenci Meclisi’nin verilerini değerlendirmeye almaktadır.

Kalite yönetimi okul içerisinde dinamik bir yapının oluşmasını sağlayarak çalışanların motivasyonunu arttırmaktadır. Okul kültürünün oluşturduğu iklimin etkisinde kalan her alanın geliştirilmesi, kalite yönetim modelinin kapsamındadır.
Denetim ve Kalite Kurulu
Cezeri Denetim ve Kalite Kurulumuz, okul felsefemiz ile stratejik plan dahilindeki faaliyetlerimizin bir bütünlük ve uyum halinde olmasını sağlayan okul kalite çemberini geliştirip uygulamaktadır. Kalite çemberimiz, kalite yönetim modelinin dinamiklerine uygun olarak geliştirilmiş olup okulumuzu kalite ölçütlerine uygun ve her yönüyle mükemmel bir seviyeye ulaştırmayı hedeflemektedir. Kalite çemberimiz mevcut ve planlanan girişimlerin bütünleştirilmesi, tekrarların önlenmesi, yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve okulumuzun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda bir süreci tasarlama, planlama, uygulama ve iyileştirme basamakları kurulumuz tarafından belirlenen başlıkların değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.
Oluşturduğumuz kalite çemberimiz dört temel üzerine inşa edilmiştir:
 • Fiziki İmkanlar
 • Beşeri İmkanlar
 • Eğitim Programları
 • Okul İşleyiş Sistemi
Tespit edilen ana başlıklarımız belirli standart ölçülerin sistemli halde gruplandırılması ve puanlaması ile raporlanmaktadır. Fiziki imkanlar, kalite çemberimizde bina, bahçe, atölye ve laboratuvarların donanım ve güvenliği, teknik sistemlerin okula entegresi başlıklarını içermektedir. Beşeri imkanlara dair kalite standartlarımız Eğitim Kadrosu, İdari Kadro ve Destek Hizmetlerini kapsamaktadır. Eğitim anlayışımızı eğitim programları, uygulamakta olduğumuz DAS, PDP, J5’ten oluşan JLP ile birlikte tüm eğitim programı çalışmalarımızı ele almaktadır. Okul İşleyiş Sistemi, idari, mali ve akademik takip ile okul-öğretmen-aile koordinasyonunu ve I.T. alt yapı sistemlerinin gerekliliklerini içermektedir.
Her eğitim öğretim döneminin son haftasında olmak üzere yılda iki kez toplantılarını gerçekleştiren kalite denetim kurulumuz genel müdür, idari müdür, eğitim koordinatörümüzden oluşmaktadır. Mevcut durumu iyileştirme ve belirlenen hedefleri etkili şekilde gerçekleştirme çalışmaları dönemlik toplantılarda alınan kararlar ile uygulamaya konulmaktadır. Kalite yönetim kurulumuz meydana gelen problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirerek sorunları aksamalara sebep olmadan fırsatlara dönüştürmektedir.
Kalite yönetimi kapsamındaki öz değerlendirme çalışmaları, okulumuzun fikirlerini kendi bünyesine ve dışarıya etkili biçimde yayabilmesini kolaylaştırarak ortak bir dil ve düşünce tarzının oluşturulmasını sağlamaktadır. Belirlenen kalite standartları iyi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlarken kalite çemberimiz kapsamındaki öz değerlendirme çalışmaları okulumuzu uluslarası kalite standartlarına ulaştırmayı hedeflemektedir.
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarımız sürdürülebilir mükemmelliğe kendi temel ilkelerini okulun bütün sahasına yansıtarak ulaşmaktadır. Okulumuzun toplumsal açıdan oluşturduğu izlenim ve etkiler hedeflenen çıktıların kalite standartlarına uygunluğuna göre değerlendirilir.

Okul öğrenci meclisi tarafından belirlenen çerçevede hazırlanan raporlar kurulumuz tarafından işleme alınarak genel değerlendirme sisteminde uygulamaya geçirilir.
Kalite yönetimi ile ulaşmayı hedeflediğimiz mükemmelik modeli:
 • Oluşabilecek sorun ve problemlere karşı önlemseldir.
 • Okulumuzun beklenti ve felsefesini tatmin edicidir.
 • Ulaşılmak istenen hedeflerde sağlanan verimliliktir.
 • Oluşturulan standartlar içerisinde esnektir.
 • Hazırlanan program ve sistemin uygulamasında etkili olmaktadır.
 • Programlı ve zaman yönetimi içerisinde uygulamayı sağlamaktadır.
 • Süreç içerisindeki yansımaların değerlendirilmesini kapsamaktadır.
 • Okulumuzun eksikliklerden uzak olarak kusursuzluk arayışıdır.
 • Okulumuzun gelişmeleri düzenli ölçmesini sağlamaktadır.
Okul Aile Birliği
Okul Aile Birliği
Cezeri Okulları; öğrenci, öğretmen, veli ve idarenin bir bütünlük ve uyum içerisinde hareket etmesiyle sağlam ve ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirmektedir. Öğrencilerin kişisel ve duygusal yönden temellerini atan ve karakterlerini şekillendiren aileler, öğrencilerin gelişimlerini, ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yakından ve etkili bir şekilde takip etmektedirler.
Okulumuz ile öğrencilerimiz arasında köprü vazifesi gören Okul Aile Birliği, bize değer katan ve bizi ileriye götüren temel kurullarımızdandır.
Tüm velilerimizin temsil edildiği Okul Aile Birliğimiz, okulumuzun geliştirilmesi, öğrencilerimizin aidiyet ve şahsiyet oluşumlarının desteklenmesi ve idare ile iletişimin kuvvetlendirilmesi adına her türlü faaliyet ve projeleri okul ile iş birliği halinde gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda okulumuz tarafından yapılacak olan aktivite ve programlar Okul Aile Birliği desteği ile yürütülmektedir.
Okul Aile Birliği, Cezeri Okulları temel ilke ve felsefesine uygun ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yer alan görevleri yerine getirmekte olup her yıl dönem başında seçim ile belirlenerek çalışmalarını sürdürmektedir.
Öğrenci Meclisi
Öğrenci Meclisi
İşlenmeye hazır birer cevher olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, erken çocukluktan gençliğe kadarki tüm gelişim sürecinde bilgi ve duygu ile şekillenirken kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlara ihtiyaç duymaktadır.

Fikirleri ile değerli olduklarını hisseden öğrencilerde aidiyet bilinci oluşur ve kendilerini keşfederek geleceğe yön verecek adımlar atarlar. Değer merkezli bir yaklaşım ile herbirini kendi doğası içerisinde nitelikli bir vatandaş olarak tasavvur ettiğimiz öğrencilerimize okulumuz ile ilgili her türlü karar alma sürecinde etkin roller verilmektedir.
PDP kapsamında herbir öğrencimiz için oluşturulan öğrenci portfolyolarımız öğrenci meclislerimizin kurulumunda dikkate alınmaktadır. Ayrıca Öğrenci Meclisine seçimler yedinci sınıf itibariyle başlayacak olup öğrenci meclisinin üç temel görevi bulunmaktadır.
Tüm öğrencileri temsil etmek,

• Öğrenci meclisi üyeleri dönemlik olarak belirlenen periyotlarda öğrenci durumlarını raporlaması
Kurumumuzu değerlendirmek

• Fiziksel imkanların yeterliliği ve geliştirilmesi

• Akademik açıdan; kadro, eğitim ve iletişimin değerlendirilmesi

• İdarenin yönetim, işleyiş ve iletişim yönlerinden değerlendirilmesi
Çözüm ve Öneriler sunmak

• Yapılan yıllık yönetim kurulu ve yıllık planlama toplantılarında çözüm ve önerilerin değerlendirilmesi
Kurucunun Mesajı
Felsefe ve Gayemiz
Paradigmamız
Okul Profili
Yönetim
İdari Birimlerimiz
Denetim ve Kalite
Okul Aile Birliği
Öğrenci Meclisi
Banks Wilson

PRESIDENT, PARTNER
Mr. Mensah is entering his 25th year as an educator. He is in his 3rd year as Head of School at Charlotte Prep following 4 years as Head of the Middle School. Earlier in his career, he served for 13 years as the Director of Programs for Steppingstone Scholars Inc., an educational nonprofit for under-served students in Philadelphia. Born and raised in Ghana, West Africa, Mr. Mensah holds a bachelor’s degree in Economics from Franklin and Marshall College and an M.S. Ed in Educational Leadership from the University of Pennsylvania.
banks@aljazari.com.tr
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.